Sidor

Saturday, June 25, 2011

Korrektion för skönmålning ökar validiteten

UPP-testet använder sig av särskilda skalor för att mäta tendensen att ge socialt önskvärda var. De är korrelerade med övriga testskalor i varierande grad. De korrigerade värdena är helt enkelt residualer i modeller för sambandet mellan testskalorna och skalorna för skönmålning; olika modeller för olika testskalor - allt beroende på det empiriska sambandet. Exempelvis är skalan för emotionell stabilitet ganska starkt korrelerad med social önskvärdhet, kreativitet knappast alls. Den här ansatsen har visat sig fungera i flera olika avseenden: man kan identifiera testade personer som "bluffat", fördelningarna i de korrigerade skalorna är mindre sneda och bättre differentierade än rådata, experimentella data stödjer förfarandet liksom skillnader mellan testningar i skarpa och oskarpa lägen. Dessutom blir det mera rättvisande och rättvisa jämförelser mellan  män och kvinnor, mellan invandrare och testade av inhemsk härkomst.

Men en fråga återstår. Påverkas validiteten hos testet, dvs sambandet med kriterier på arbetsresultat? I ett pågående projekt vid Karolinska Institutet har vi studerat sambandet mellan UPP och kriterier på chefsframgång, som insamlats via s k 360-gradersbedömningar. I studien medverkade 166 chefer på mellannivå inom SLL (Stockholms Läns Landsting).

Grundförutsättningen för ökad validitet genom korrektion för skönmålning är att måttet på skönmålning fungerar som en s k suppressorvariabel, dvs en variabel som korrelerar svagt eller negativt med kriteriet men positivt med testet. Så ser våra data faktiskt ut. I nedanstående figur har jag plottat resultaten från analys av medarbetares bedömningar av chefernas effektivitet i skilda avseenden. På x-axel validitet för varje skala och kriterium för okorrigerade data; på y-axeln motsvarande för korrigerade data.


Samma tendens fanns vi analyser av 360-gradersbedömningar utförda av kolleger och överordnade chefer. Korrektionen medförde en höjning av validiteten.

Detta är sista pusselbiten i validering av korrektionsmetodiken. Den fungerar, och det har nu dokumenterats i många avseenden.

Eftersom alla, utom de som säljer alla dessa test som inte kan hantera skönmålning, är övertygade om det är ett mycket allvarligt problem för alla självrapporttest att somliga testade försöker bluffa sig till en tätposition på testet - är detta äntligen en lösning på problemet.

Sunday, June 19, 2011

Kritik av personlighetstest del 1: Myers-Briggs

Syftet med denna lilla serie av blogg-inlägg är att kritiskt diskutera vissa mycket ofta använda personlighetstest. Först ut blir MBTI, Myers-Briggstestet, använt i många sammanhang som vid anställningar, "team building", rådgivning etc.

Det finns många kritiska analyser av detta test, som ytterst bygger på Jungs typlära. En kortfattat, populärt skriven och glasklar artikel har publicerats av professor David J. Pittenger, klicka här.

Jag citerar ur hans slutsatser:


"In summary, it appears that the MBTI does not conform to many of the basic standards expected of psychological tests. Many very specific predictions about the MBTI have not been confirmed or have been proved wrong. There is no obvious evidence that there are 16 unique categories in which all people can be placed. There is no evidence that scores generated by the MBTI reflect the stable and unchanging personality traits that are claimed to be measured. Finally, there is no evidence that the MBTI measures anything of value.
...

"
The MBTI reminds us of the olvious truth that all people are not alike, but then claims that every person can be fit neatly into one of 16 boxes. I believe that MBTI attempts to force the complexities of human personality into an artificial and limiting classification scheme. The focus on the "typing" of people reduces the attention paid to the unique qualities and potential of each individual.

Many readers may be surprised by my interpretation and objections to such a popular test. It has been my experience that this reaction stems from how they view the MBTI. In many cases, the popularity of the instrument is interpreted as an indication of its accuracy and utility, which then leads to wider use and less inclination to question the foundations of the test. As a consequence, the MBTI has become a popular instrument for reasons unrelated to its reliability and validity.

The publishers do a very good job of promoting the test and providing support for its users. The MBTI also has much intuitive appeal. The descriptions of each type are generally flattering and sufficiently vague so that most people will accept the statements as true of themselves. If you tell people that they are "innovative thinkers and good problem solvers, and good at understanding and motivating people, but may have trouble following through on details of a project," they will believe that the statement is an accurate description of themselves regardless of the truth of the statement. 

Because of its apparent simplicity, the MBTI may be misused unintentionally by some people. A manager, for example, may come to believe that only certain personality types are appropriate for specific jobs. After learning about type, such a manager may conclude that only ISTJs make good accountants whereas the best people for the sales force will be the ESFJs. Thus, the type label may bias a manager's decisions on hiring, firing, evaluating, and promoting. Similarly, employees may use type labels inappropriately. Thus, one might feel that "She's an INFP, so I will never be able to work with her on an assignment," or that "I'm an ESTP and don't do well when it comes to details."

Några källor till ska nämnas i korthet. Garner och Martinko (1996) fann inga tydliga bevis för att  MBTI hade någon relation till arbetsresultat. Pittinger (2005) påpekar att MBTI inte ger någon information utöver vanliga Big Five-test, men behandlar denna information på ett ineffektivt sätt (och vilseledande, kan man tillägga).En mycket upplysande diskussion av MBTI - och många andra test - finns också i en bok av Paul (2004).

Referenser

Gardner, W. L., & Martinko, M. J. (1996). Using the Myers-Briggs Type Indicator to study managers: A literature review and research agenda. Journal of Management, 22(1), 45-83.
 
Paul, A. M. (2004). The cult of personality. How personality tests are leading us to miseducate our children, mismanage our companies, and misunderstanding ourselves. New York: Free Press.


Pittenger, D. J. (1993). The utility of the Myers-Briggs Type Indicator. Review of Educational Research, 63(4), 467-488.Pittenger, D. J. (2005). Cautionary comments regarding the Myers-Briggs Type Indicator. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 57(3), 210-221.


Sjöberg, L. (2005). En kritisk diskussion av Myers-Briggs testet. Organisational Theory & Practice. Scandinavian Journal of Organisational Psychology, 15(1), 21-28. Klicka här.


Free counter and web stats