Sidor

Sunday, July 31, 2011

Personlighet och ekonomisk framgång

Validering av personlighetstest brukar sällan ge starka resultat - men undantag finns. Här ska jag redogöra för ett, ur min aktuella forskning. En stor grupp, 110 personer, tog UPP-testet och vissa tillkommande personlighetsskalor, samt besvarade en hel del andra frågor, bland dem frågan om månadsinkomst. Det senare kan betraktas som ett externt kriterium, i förhållande till testets variabler "distalt", dvs utan semantiskt överlappande innehåll. I nedanstående figur återges korrelationerna (efter rangordning) mellan testskalorna (korrigerade för skönmålning) och månadsinkomst.


Det är slående att fem skalor är särskilt starkt relaterade till ekonomisk framgång:

Arbetsintresse
Uthållighet
Social säkerhet
Resultatorientering
Positiv attityd

Dessa fem skalor kombinerades till ett index; detta korrelerade 0.52 med ekonomisk framgång, efter korrektion för mätfel.

Månadslön är säkert påverkad av många andra faktorer än personlighet. Att vi når så högt som 0.52 tyder onekligen på att testet har hög validitet. Det är en nivå på validiteteten som närmar sig det som kan nås med kognitiva test, och kombinationen personlighet - kognitivt test blir oslagbar. Märk också att ingen av de fem viktiga faktorerna ligger inom "Big Five", dessa skalor hamnar som figuren visar längre ner när det gäller validitet. Som jag ofta funnit är "Big FIve" dimensionerna en återvändsgränd, man måste arbeta med smalare och på arbetslivet direkt fokuserade skalor, och detta är vad UPP-testet gör, till skillnad från andra personlighetstest.

Mera information om UPP finns på www.psykologisk-metod.se.


Saturday, July 9, 2011

Ipsativa test kan ge helt missvisande resultat

Ipsativa test bygger på idén att man kan få bort effekterna av skönmålning genom att den testade personen ska välja mellan alternativ som förefaller likvärdiga när det gäller social önskvärdhet. Flera av de i Sverige mest använda personlighetstesten (t ex OPQ, Master) använder en sådan metodik. Ipsativa svarsformat har emellertid inte lyckats med att få bort effekterna av social önskvärdhet och har flera andra nackdelar, bl a att de inte gör det möjligt att jämföra mellan individer, bara inom. En person som framstår som mycket inåtvänd i ett ipsativt test kan ändå vara mycket mindre inåtvänd än andra som inte alls har ett så högt värde i inåtvändhet. Det gör onekligen att testningen blir poänglös om man syftar till att jämföra olika personer, t ex i en urvalssituation.

Det finns emellertid ett ännu värre, och besläktat, problem. Om en person ligger högt i många dimensioner, men lite mindre högt i t ex emotionell stabilitet, kommer testet inte att upptäcka detta, utan han eller hon får ett lågt värde i emotionell stabilitet, helt enkelt för att alla värden är relativa till individen själv. Den emotionella stabiliteten kan vara utmärkt, men andra egenskaper ligger ännu högre och därför hamnar den långt ner på skalan - fullständigt vilseledande. Det här är inte en teoretisk spekulation utan något jag sett i praktiken. Man kan bara spekulera i hur många felaktiga beslut som har fattats under årens gång på grundval av dessa ipsativa test.

Wednesday, July 6, 2011

Stresstestning av UPP-testet: kan du lura testet?

Personlighetstest brukar vara lätta att lura. Vill man framstå som mycket bättre än man egentligen är så kan det ordnas lätt, eftersom nästan inga test korrigerar för skönmålning och dessutom är pinsamt lätta att genomskåda. Det gäller emellertid inte UPP. Vi har många skäl att tro att korrigeringen fungerar bra i UPP-testet men vill nu se om den fungerar också när den testade personen går in för att lura oss så mycket som möjligt. Detta blir ett stresstest av UPP!

Tror du att du kan lura UPP? Vi utmanar dig! Skicka ett mail till henrik.nilheim@gmail.com så får du inloggnngsuppgifter för att ta testet. Du får sedan en testrapport varav bl a framgår dina okorrigerade och korrigerade värden. Till den som lyckas få samma värden i dessa två fall skickar vi en skön morgonrock och två kaffemuggar, och ett diplom varav framgår att du är smartare än UPP-testet!


Ännu intressantare - för dig och oss - är om du dessutom tar testet en andra gång fullständigt ärligt. Då skickar vi som bonus två trisslotter.

Det är bråttom! Erbjudandet gäller bara fram till 1 augusti. Lycka till!

Saturday, July 2, 2011

Screeningtest

UPP/Screen är ett nytt snabbt screeningtest, som mäter personlighet och intellektuell förmåga. Det bygger på UPP-testet, ett av STP godkänt test där vi har genomfört omfattande forskning och validering. Tanken är att detta test ska användas i ett tidigt skede av rekryteringen. Det är mycket kostnadseffektivt.

Personlighetsdimensioner:

extraversion
uthållighet
kreativitet
samarbetsvilja
grad av positiv attityd
noggrannhet

Dessutom mäts tendensen att skönmåla, och den skalan används för att korrigera personlighetsskalorna så att dessa är opåverkade av skönmålning. Denna teknik har prövats och fungerat väl i omfattande studier.

Intellektuell förmåga mäts med dels verbala, dels logisk/spatiala uppgifter.

Normdata kommer från 6116 personer som tagit testet i samband med ansökan om jobb (skarpt läge).

Testningen tar ca 25 minuter och genomförs på Internet. För intellektuell förmåga finns ett parallellt verifikationstest.

Personlighet och intellektuell förmåga vägs samman till ett slutresultat som  används för att rangordna en grupp som tagit testet. Dessutom ges staninepoäng (normalfördelade i normdata, medelvärde=9, standardavvikelse = 2). För en testad grupp ges medelvärden, som visar hur gruppen som helhet ligger i relation till normdata.

Testet har god reliabilitet och validitet mot arbetsresultat.

Testning, utvärdering och rapportgenerering är helt datoriserade funktioner; rapporten föreligger omedelbart efter en testning. Användaren får per e-post ett meddelanden om att en testning genomförts och kan då ladda ner en eller flera rapporter, antingen för enskilda testade personer eller för en eller flera grupper.
Free counter and web stats